با سلام همکاران محترم فایل ذیل از سرگروه محترم مهاباد قابل استفاده می باشد .دریافت