این زوج با ثبت این تصاویر بی نظیر، اولین عروس و دامادی هستند که پیوند شویی خود را در بلندترین نقطه جهان برگزار د.


لینک خبر