اون: در کجای مملکتت جوان گرایی دیدی؟؟؟

من: در فوتبال...پ ن: اگر راه داشت همین راه هم به بزرگان مملکت می دادند. البته دروغ چرا راننده های اتوبوس هم در شهرما جوان هستند...:|