بایک غبار دار و ندارم حراج رفت

آفت گرفت باغ وبهارم حراج رفت

سازم ش ته شد، صدایم ش ته تر

فریاد درسکوت و هوارم حراج رفت

دف ها به احترام ارگ چنگ می زدند

آن شب که زخمه های سه تارم حراج رفت

ارگی به یک تکانه و یک زیر وبم نشست

کاشانه ای به خاک و دیارم حراج رفت. 1382

حمید رضا بوستانی / زیرچترشعر zirechatresher